Μείωση 45% μισθώματος καφετέριας

Στην πλατεία Συντάγματος

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το σκεπτικό του Δικαστηρίου, όπου επισημαίνεται ότι ο μισθωτής εμπορικής μίσθωσης, έχει δικαίωμα να ζητήσει αναπροσαρμογή του μισθώματος, εφόσον εξαιτίας προβλεπτών ή απρόβλεπτων περιστάσεων, επήλθε αδιαμφισβήτητα τόσο ουσιώδης μείωση της μισθωτικής αξίας του μισθίου, ώστε με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες, η εμμονή του εκμισθωτή στην καταβολή του ίδιου μισθώματος να είναι αντίθετη προς την ευθύτητα και την εντιμότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές.

 Του Δημήτρη Γκολέμη (*)

 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (υπ’ αριθμ. 432/2012), με την οποία κρίθηκε ότι υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ συμφωνημένου μισθώματος ποσού 30.900 ευρώ και μισθωτικής αξίας του μισθίου καταστήματος που σήμερα ανέρχεται σε 17.000 ευρώ, ώστε να καθίσταται υπέρμετρα επαχθής η παροχή του μισθωτή, κατά τρόπο που να προκαλεί το περί δικαίου αίσθημα και να προσκρούει στην αρχή της καλής πίστης και της συναλλακτικής εντιμότητας. Με την ανωτέρω απόφαση, λοιπόν, το μίσθωμα μειώθηκε από το ποσό των 30.900 ευρώ μόλις στο ποσό των 17.000 ευρώ.

 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το σκεπτικό του Δικαστηρίου, όπου επισημαίνεται ότι ο μισθωτής εμπορικής μίσθωσης, έχει δικαίωμα να ζητήσει αναπροσαρμογή του μισθώματος, εφόσον εξαιτίας προβλεπτών ή απρόβλεπτων περιστάσεων, επήλθε αδιαμφισβήτητα τόσο ουσιώδης μείωση της μισθωτικής αξίας του μισθίου, ώστε με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες, η εμμονή του εκμισθωτή στην καταβολή του ίδιου μισθώματος να είναι αντίθετη προς την ευθύτητα και την εντιμότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές. Στις περιπτώσεις αυτές, επιβάλλεται – σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη – η αναπροσαρμογή του μισθώματος στο επίπεδο εκείνο το οποίο αίρει τη δυσαναλογία μισθώματος και νέας μειωμένης μισθωτικής αξίας και αποκαθιστά τη καλή πίστη.

 

Η οικονομική κρίση που έπληξε την χώρα μας επιδεινούμενη συνεχώς, σαφώς και επηρεάζει δυσμενώς την εμπορική κίνηση των καταστημάτων, με επακόλουθο τη μείωση της πελατείας τους σε σημαντικό βαθμό. Το Δικαστήριο, λοιπόν, με την παραπάνω απόφασή του επισημαίνει ότι αυτή η μεταβολή των συνθηκών λόγω της σημερινής οικονομικής κρίσης μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη μείωση του μισθώματος, η οποία δικαιολογείται από τη γενικότερη μείωση της μισθωτικής αξίας των ακινήτων, από την υποτίμηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών αλλά και από διαφόρους λόγους μείωσης εν γένει της ζητήσεως των ακινήτων.

 

(*) Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

Write a comment

Comments: 0